ضبط کننده صدا

                                           این مدار بسیار ساده بوده و نیازی به توضیح ندارد