این بازی بسار سر گرم کننده است

که میتوان بتنهایی یا دو یا چند نفره انجام داد.

مدار در ادامه مطلب.

بازی عددی الکترونیکی
 
 
 

شما می توانید این بازی را به تنهایی یا دو نفر یا بیشتر انجام دهید. این مدار شامل یک تایمر ، دو شمارنده دهدهی ، یک دیکودر و نمایشگر هفت قسمتی است. این بازی ساده است. برای شروع دو انتخاب داریم اگر کلید S2 رافشار دهیم شمارنده به صورت صعودی می شمارد واگر کلید S3 را فشار دهیم شمارنده نزولی می شمارد. کلید S1 نیز برای ریست استفاده می شود. تا زمانی که کلید S4 را فشار ندهیم عدد نمایش داده نمی شود. چنانچه قصد شروع بازی جدیدی را دارید باید کلید ریست را فشار دهید تا مقدار شمارش شده قبلی پاک شود. برای توضیح بیشتر دو بازیکن 1 و 2 را در نظر بگیرید.
بازیکن 1 کلید ریست را فشار می دهد. سپس به صورت تصادفی کلیدهای S2 و S3 را فشار می دهد. سپس با فشار کلید S4 عدد ظاهر شده را می خواند و یادداشت میکند. سپس بازیکن 2 کلید ریست را فشار می دهد. سپس به صورت تصادفی کلیدهای S2 و S3 را فشار می دهد. سپس با فشار کلید S4 عدد ظاهر شده را می خواند و یادداشت میکند. بازی به همین ترتیب ادامه می یابد و کسی که زودتر جمع اعدادش به عدد 100 برسد برنده است.
تغذیه مدار 5 ولت است.

لیست قطعات :
IC1 : 555
IC2 : 74ls192
IC3 : 74ls247
R1 : 10KΩ
R2 : 100KΩ
R3 , R4 : 560Ω
R5 : 1KΩ
R6 – R12 : 330Ω
C1 : 22uF,6V
C2 : 10nF
S1 – S4 : Push Button
7SEG : Common Anode