زندگینامه و عکس مریم عضدانلو (رجوی) همسر مسعود رجوی

مریم عضدانلو (رجوی) متولد ۱۳ آذر ۱۳۳۲ در تهران (عروسک تروریستی سازمان مجاهدین خلق)

زندگینامه و عکس مریم عضدانلو (رجوی) همسر مسعود رجوی

مریم عضدانلو (رجوی) متولد ۱۳ آذر ۱۳۳۲ در تهران (عروسک تروریستی سازمان مجاهدین خلق)